Všeobecné obchodní podmínky

společnosti DPF PRO, s.r.o.

na provádění činnosti čištění DPF, FAP filtrů a katalyzátorů

 

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na provádění činnosti čištění DPF, FAP filtrů a katalyzátorů (dále jen „Všeobecné podmínky“).
 2. DPF PRO, s.r.o. se sídlem Mírová 12, 821 05 Bratislava, IČO: 47 651 661, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 118192 / B (dále jen „DPF PRO“ nebo „dodavatel“) prohlašuje, že je plně způsobilý k provádění činnosti čištění DPF, FAP filtrů a katalyzátorů a jejich demontáž a montáž (dále také jako „činnost“, nebo spolu „činnosti“) a tyto činnosti bude vykonávat s odbornou péčí.
 3. Tyto Všeobecné podmínky jsou veřejně vystavené a dostupné v příjmu oprav v provozu dodavatele a vztahují se na všechny objednávky podle bodu 1 čl. I. Podpisem a odevzdáním předávacího protokolu / záručního listu dodavateli, zákazník potvrzuje, že se s těmi podmínkami seznámil a akceptuje, že veškeré činnosti budou provedeny ve smyslu těchto podmínek.
 4. Podpisem předávacího protokolu zákazník uděluje dodavateli souhlas k vykonání zkušebních jízd s vozem resp. zkoušek agregátů, jakož i souhlas s oprávněním dodavatele zadávat v případě nutnosti dílčí práce k vykonání ve speciálních dílnách u svých subdodavatelů.

 

Čl. II. Objednávka

 1. Zákazník provede objednávku na předávacím protokolu předloženém oprávněným pracovníkem dodavatele.
 2. Svým podpisem na předávacím protokolu a jeho předáním oprávněnému pracovníkovi dodavatele zákazník objednávku potvrzuje a bere na vědomí, že není oprávněn od ní odstoupit bez souhlasu dodavatele po dobu 7 (sedmi) dní. Po uplynutí této doby, pokud není dodavatelem přijata, objednávka zaniká.

 

Čl. III. Ceny a platební podmínky

 1. Ceník:

vyčištění DPF filtru 4000Kč

vyčištění FAP flitru 4000Kč

vyčištění katalyzátoru 4000Kč

vyčistění FAP filtru spojeného s katalyzátorem (rozebratelný)- 6500Kč

normohodina 650Kč

diagnostika 650Kč

(diagnostika se neúčtuje, pokud byl filtr demontován v DPF PRO)

nucená regenerace pokud nebyl filtr/ katalyzátor demontován v DPF PRO- 1200Kč

 1. V případě, že není možné vyčištění filtru/katalyzátoru a to přesto, že DPF PRO provedl veškeré příslušné úkony potřebné k vyčištění, bude DPF PRO účtovat zákazníkovi 1500 Kč
 2. Cena za montáž a demontáž filtru se odvíjí od typu automobilu a od toho se odvíjející náročnosti úkonu.
 3. Pro všechny činnosti platí vždy ceny platné v den podpisu předávacího protokolu.
 4. Platby jsou prováděny převodem na účet dodavatele. Platba se považuje za uskutečněnou až po připsání příslušné částky na účet dodavatele v jeho bance.
 5. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že je povinen uhradit fakturu na účet dodavatele uvedený na faktuře a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Splatnost faktury je 7 dní od jejího vystavení.
 6. Přílohou faktury je dodavatelem vystavený protokol o převzetí filtru/katalyzátoru dodavatelem, jakož i protokol o stavu filtru/katalyzátoru obsahující hodnoty naměřené před vyčištěním a po vyčištění.
 7. V případě prodlení s jakoukoliv platbou má dodavatel nárok účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den zpoždění platby.
 8. Dodavatel je oprávněný požádat vyplacení zálohy na cenu díla. Pokud zákazník neuhradí stanovenou zálohu ve lhůtě, je dodavatel oprávněný od smlouvy o dílo odstoupit.

 

Čl. IV. Podmínky dodávky

 1. Dodavatel se zavazuje provést činnost v dohodnutém termínu.
 2. Pokud se dodatečně vyskytne potřeba zvýšení rozsahu prací proti původní objednávce, dodavatel může prodloužit termín dodávky přiměřeně časové náročnosti zvýšeného rozsahu prací.

 

Čl. V. Předání předmětu činnosti

 1. Předání předmětu se provádí následujícími způsoby:
 2. a) zákazník doručí filtr/katalyzátor do provozu dodavatele na vlastní náklady, nebo
 3. b) dodavatel dopraví filtr/katalyzátor z adresy uvedené zákazníkem, pokud to dodavatel uzná za vhodné.
 4. Pokud v konkrétním případě nebude možné postupovat výše uvedenými dvěma způsoby, dodavatel zajistí dovoz filtru/katalyzátoru z adresy zadané zákazníkem prostřednictvím kurýra. V takovém případě bude dodavatel zákazníkovi refakturovat odměnu zaplacenou kurýrovi za dovoz a odvoz filtru/ katalyzátoru do/z provozu dodavatele.
 5. Z filtru je zákazník povinen odstranit/odmontovat všechny snímače. V případě, že snímače odmontované nebudou, dodavatel nenese žádnou odpovědnost za jejich případné poškození, ať už při procesu čištění nebo při přepravě.

 

 1. Zákazník se dostane do prodlení s převzetím předmětu činnosti, pokud do jednoho týdne poté, co mu bylo oznámeno ukončení díla a výška vzniklých nákladů, neuhradí cenu a nepřevezme si předmět činnosti.

 

 1. Pokud se zákazník dostane do prodlení, může dodavatel na náklady a na riziko zákazníka ve vlastních prostorách zajistit uskladnění předmětu činnosti a účtovat k ceně díla parkovné/skladné ve výši 3, – € za každý den prodlení.

 

 1. Zákazník si je vědom přísného zákazu vstupu do prostorů dílen dodavatele a nutnosti tento zákaz v zájmu své osobní bezpečnosti dodržovat. Dodavatel umožní zákazníkovi na požádání výjimečně vstup do prostor dílen a to v doprovodu technika.

 

Čl. VI. Výhrada vlastnictví a zadržovací právo

 1. Veškeré dodané a namontované díly zůstávají až do úplného zaplacení ceny vlastnictvím dodavatele.
 2. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že dodavatel má právo motorové vozidlo, resp. filtr/katalyzátor, které tvoří předmět smlouvy, zadržet jednostranným právním úkonem za účelem zajištění své peněžité pohledávky za vykonanou činnost a právní skutečnosti s ní spojené. Zákazník také akceptuje, že při uplatnění zadržovacího práva mu budou účtovány náklady s tím spojené za období do úplného uhrazení pohledávky dodavatele, představující výšku parkovného/skladného za každý den zadržení věci ve výši 3, – €.
 3. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět dlužníka o zadržení předmětu činnosti a jeho důvodech. Předmět činnosti je povinen vydat až po úplném uhrazení splatných peněžních pohledávek dodavatele vůči zákazníkovi.
 4. Případné zadržovací právo třetí osoby zůstává tímto nedotčeno.

 

Čl. VII. Záruka, nároky ze záruky

 1. Dodavatel poskytuje na jím vykonanou činnost záruku v rozsahu 100 000 km nebo 2 roky, podle toho, která situace nastane dříve. To znamená, že po dobu 2 let nebo 100 000 km ujetých motorovým vozidlem s vyčištěným filtrem, resp. s vyčištěným katalyzátorem, se filtr/katalyzátor neucpe.
 2. Za vyčištění DPF filtru, FAP filtru nebo katalyzátoru se považuje také vyčištění, po kterém dojde ke snížení tlaku ve filtru/katalyzátoru o více než 50% a zvýšení průtoku vzduchu o více než 33%. Tyto naměřené hodnoty budou součástí předávacího protokolu, který bude přiložen k vyčištěnému filtru/přílohou faktury.
 3. Garance 100 000 km nebo 2 roky platí jen na originální DPF, FAP filtry a katalyzátory přímo od výrobce automobilu. Je to odůvodněno jinou konstrukcí repliky filtru/katalyzátoru, jehož životnost je nižší než u originálního filtru.
 4. V případě vyčištění filtru/katalyzátoru dodavatelem bez montáže a demontáže filtru/katalyzátoru u dodavatele, zákazník musí provést po instalaci filtru/katalyzátoru všechny činnosti, které jsou jmenovitě uvedeny na Předávacím protokolu/záručním listu na zadní straně. Pokud tyto činnosti provedeny nebudou, dodavatel neposkytuje záruku na vyčištěný filtr/katalyzátor.
 5. V případě, že dojde k ucpání filtru resp. katalyzátoru během záruční doby a dodavatel je v souladu s ustanoveními těchto Všeobecných smluvních podmínek povinen tuto vadu odstranit, dodavatel filtr/katalyzátor bezplatně vyčistí bez zbytečného odkladu od doručení písemné reklamace zákazníkem.
 6. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy zákazník převzal, nebo měl převzít vyčištěný filtr/katalyzátor od dodavatele.

 

Čl. VIII. Uplatňování odpovědnosti za vady

 1. Zákazník je povinen vady oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich vzniku, nejpozději v záruční lhůtě a přesně je specifikovat. O oznámení vady a její specifikaci vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení.
 2. Čas od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá.
 3. Zákazník je povinen při odstraňování vad poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět opravy na vlastní náklady a riziko dopravit do prostorů provozu dodavatele.
 4. Pokud není zákazník schopen dopravit vůz/filtr/katalyzátor do provozu dodavatele, musí o tom předem upozornit dodavatele.

 

Čl. IX. Vyloučení záruky

 1. Nároky ze záruky nevznikají zejména tehdy:

a.) pokud je vada způsobená tím nebo v důsledku toho, že nedostatkem postižené díly byly změněny nebo opraveny třetí osobou nebo zákazníkem.

b.) pokud je vada způsobená vadností materiálu dodaného zákazníkem nebo nevhodností jeho pokynů, na které ho dodavatel upozornil

c.) pokud vada není způsobena porušením povinností dodavatele.

d.) pokud zákazník o vadách věděl nebo v době převzetí díla musel vědět a zákazník si nároky ze záruky neuplatnil.

e.) pokud vady vznikly přirozeným opotřebením.

 1. Záruka se nevztahuje ani na případy, kdy ucpání bude způsobeno závadou na jiném

motorovém komponentu nebo na jiné součásti výfukového systému vozidla, než na filtru

resp. katalyzátoru. Jedná se zejména o poruchy následujících komponent:

  1. snímač hmotnostního průtoku
  2. vstřikovací čerpadlo
  3. vstřikovací trysky
  4. EGR ventilu
  5. nevyměnění motorového oleje po vyčištění DPF / FAP filtru
  6. netěsnost a porucha turba
  7. snímač diferenčního tlaku.
  8. snímač teploty
  9. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné poškození motoru při provádění úkonů spojených s čištěním filtru. (nucená regenerace)

 

Čl. X. Zodpovědnost za škodu

 1. Dodavatel odpovídá za škody, které vznikly na svěřeném předmětu opravy nebo údržby, pokud škody dodavatel způsobil.
 2. Dodavatel je povinen všechny zjištěné škody na předmětu opravy nebo údržby, který se u něho nachází, neprodleně po jejich zjištění oznámit a specifikovat zákazníkovi.
 3. Zákazník je povinen všechny zjištěné škody na předmětu opravy nebo údržby neprodleně po jejich zjištění oznámit a specifikovat dodavateli.
 4. Pokud dodavatel uzná svou odpovědnost za škodu, dodavatel vydá zákazníkovi potvrzení o vzniklé škodě.
 5. Zákonná odpovědnost dodavatele za jinou škodu způsobenou zákazníkovi nebo třetím osobám zůstává nedotčena.

 

ČI. XI. Reklamační řád

 1. Základní ustanovení:
 2. Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti dodavatele za vady poskytnuté služby a vyřízení reklamace.
 3. Zákazník má právo na reklamaci v případě, že mu byly poskytnuty služby nižšího rozsahu nebo nižší kvality, než je to předem dohodnuto nebo jak je to obvyklé.
 4. Uplatnění reklamace:
 5. V případě, že zákazník zjistí důvody a skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace, je oprávněný uplatnit případnou reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, v přijímací kanceláři dodavatele. V případě ústního reklamačního podání v místě poskytované služby, pokud není reklamace v plném rozsahu vyřízena ihned, je povinná pověřená osoba dodavatele sepsat se zákazníkem reklamační protokol, případně potvrzení o přijetí reklamace.
 6. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit záruční list/předávací protokol. Pověřený pracovník sepíše reklamaci zákazníka do reklamačního protokolu, ve kterém se uvedou objektivní okolnosti reklamace.
 7. Uplatnění reklamace na místě umožní odstranění vady okamžitě, protože s odstupem času se ztěžuje dokazování a objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.
 8. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést předmět a důvod reklamace a tyto prokazatelně skutkově podložit.
 9. Pokud zákazník prokáže pověřenému pracovníkovi vyřizujícího reklamace podklady týkající se reklamace, tyto skutečnosti se v Reklamačním formuláři uvedou.
 10. Reklamační formulář, případně potvrzení o přijetí reklamace podepíše pověřený pracovník. Zákazník obdrží potvrzení o přijetí reklamace, přičemž svým podpisem potvrdí převzetí a souhlas s obsahem reklamace.
 11. Vyřízení reklamace se uskuteční ihned, případně v odůvodněných případech do 3 dnů. Pokud to není možné, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu služby, reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

III. Důvody odmítnutí reklamace

 1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci ihned, bez zbytečného odkladu, jinak mu právo na reklamaci zaniká.
 2. Za vadu nelze považovat čerpání služeb menšího rozsahu způsobené samotným zákazníkem.
 3. Reklamace bude odmítnuta i v případě vyšší moci, přičemž za vyšší moc se považuje např. povodeň, sněhová kalamita, vichřice, krupobití, poškození bleskem, včetně přerušení dodávek elektrické energie, hrozba bombového útoku nebo teroristického útoku, občanská válka.
 4. Spolupráce zákazníka při vyřizování reklamace
 5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.
 6. Pokud si to vyžaduje povaha reklamace, musí zákazník umožnit pracovníkovi vyřizujícímu reklamaci nebo jinému pověřenému zástupci, aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
 7. Způsob vyřízení reklamace
 8. V případech, kdy je reklamace posouzena jako odůvodněná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady nebo v poskytnutí náhradní služby, nebo po dohodě případným poskytnutím přiměřené slevy z ceny.
 9. V případech, kdy je reklamace posouzena jako neodůvodněná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace

 

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

 1. Místem plnění je sídlo dodavatele, pokud v těchto podmínkách není uvedeno jinak.

V Bratislavě : 17.5.2017

 

CategoryNezaradené

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: